fbpx

Økonomisjef

Klart du kan ha egen økonomisjef – fra Brainiacs

Egen økonomisjef er ikke realistisk for alle bedrifter – særlig ikke for de små og mellomstore. Men heldigvis kan små grep også gi bedre økonomistyring! Innleid økonomisjef fra Brainiacs kan gjøre bedriften både mer kostnadseffektiv og markedsrettet.

Økonomisjef. CFO. Daglig leders høyre hånd. Kjært økonomibarn har smarte navn, og en god økonomisjef har stålkontroll og falkeblikk over alt som gjelder foretakets økonomi og finans. I tillegg er rollen stadig oftere også tett knyttet til strategi, teknologi og markedsretning. Så hvordan kan noen klare seg uten?

Vel. Bedrifter uten egen økonomisjef kan fortsatt ha tilgang på en, og for mange kan det vise seg å være vel anvendte ressurser. I tillegg til å løse eksisterende utfordringer, kan nye øyne oppdage muligheter for forbedring – små grep innen drift eller produktområder som skal til for å øke lønnsomheten.

Leier du inn økonomisjef fra Brainiacs? Da skal du forvente en ting og to mer enn at noen har kontroll på økonomien. For eksempel at vedkommende har god forretningsforståelse, og kan sette seg raskt inn i saker som er relevante for dagens drift. Er du lydhør for innspill til forbedringer og tanker om selskapets strategi, kan dette fort bli bra.

Innleie av økonomisjef kan gjøres gjennom store eller små løpende oppdrag, eller ved utfordringer eller nye muligheter bedriften din står overfor.

Økonomisjef

Gode grunner til å leie inn økonomisjef

  • Du sparer tid og energi, slipper å tenke på «alt» selv
  • Du får økt innsikt i egen drift
  • Du får en støttespiller som jobber for økt lønnsomhet i bedriften
  • Du kan stole på at økonomien i bedriften styres på en profesjonell måte
  • Du får skreddersydd informasjon som gir godt grunnlag for strategi og drift
  • Du kan drive aktiviteter basert på plan, f.eks. ut fra likviditet i prosjekt og (sesong)svingninger
  • Du blir utfordret på drift og planer – både på kort og lang sikt
  • Du får anledning til å være i forkant, med en dedikert ressurs som ser fremover
  • Du får en dedikert ressurs med økonomiansvar i bedriften

Økonomisjefen fra Brainiacs kan …

… ha overordnet ansvar for økonomifunksjonen i bedriften
… være hovedkontakt for regnskap, revisjon og bank
… ha løpende kontroll på økonomien i bedriften
… ta eierskap til drift og forbedringer
… vurdere behov for bedre rutiner innen økonomi, fakturering, timeføring og prosjektstyring
… bistå i arbeid med strategi og gjennomføring av denne

Små grep. Bedre oversikt.

Lønnsomhet

Det ligger i navnet. En økonomisjef vil jobbe for at det går riktig vei med økonomien i bedriften din. Fokus vil være på å øke lønnsomheten – først ved å etablere god oversikt over finans og økonomi, deretter å identifisere muligheter og foreslå forbedringer. Sammen definerer vi de områdene det kan være nyttig for bedriften din å måle og forbedre; for eksempel prosjekt-, produkt- eller kundeområder.

Finansiering

Finansiering kan oppleves både enkelt og vanskelig, samtidig. Økonomisjefen har det som skal til for å vurdere måten bedriften er finansiert på, om finansieringen er tilstrekkelig, og hvilke alternativer som kan være verdt å undersøke. I vurderingsarbeidet ligger det også viktige punkt om kunder og leverandørers betingelser, samt situasjonene i økonomi og marked. Vil du at økonomisjefen også tar dialogen med bank og finansieringsinstitusjoner? Ingen problem!

Likviditet

Utfordringer med likviditet kan oppstå i forbindelse med store prosjekt, innkjøp, eller på grunn av trender i selskap og marked. For disse bedriftene vil økonomisjefen kunne bidra til å iverksette tiltak baser på planer og likviditetsprognoser.
Den økonomiansvarlige vil også kunne vurdere rutiner for fakturering, eller i større grad overta ansvaret for oppfølgingen av åpne fordringer.

System og rapportering

Arbeidsflyt, rutiner og system henger tett sammen med lønnsomhet. Utnytter dere funksjonaliteten i regnskapssystemet? Snakker fagsystemer sammen slik at dere unngår dobbeltarbeid?
Selv med løpende tilgang til tallene i regnskapssystemet, kan det være nyttig med en fot i bakken med jevne mellomrom. Korrekt og jevnlig måling og rapportering viser hva de forskjellige aktivitetene har blitt til i omsetning og resultat – både for den daglige driften og forbedringsprosjekter.
Og bare for å ha sagt det: En feilaktig rapport er bortkastet tid. Riktige, relevante og forståelige tall er det eneste som gjelder når du skal presentere for daglig leder, avdelingsledere, styret eller andre viktige mottakere.

Finansiell planlegging og analyse

Et godt resultat henger som regel sammen med en god plan. Og i økonomenes verden handler en god plan om budsjettet. Hvordan skal det kommende året se ut? Hvilke investeringer eller endringer skal vi i gang med? Hvordan ser markedet ut? Skal vi ansette eller trenger vi ressurser for å komme inn i et nytt kundesegment?

Økonomisjefen setter i gang budsjettprosessen og sørger for at den kommer i mål. Resultatprognoser kan hentes frem ved behov og bidra til å skape forståelse for årsaker til differanse mellom budsjett og faktisk resultat. Bedre innsikt drar ofte med seg bedre forutsigbarhet – og fremtidig lønnsomhet.

Kontroll og samsvar

På noen områder er det ekstra godt å kunne lene seg tilbake å la en ekspert gjøre jobben. Økonomisjefen fra Brainiacs passer på at tallene er korrekte når de skal presenteres for ledelsen som grunnlag for viktige beslutninger, og ikke minst når de skal rapporteres til myndighetene (MVA, skatt og AGA).

Risikovurderinger og skatteoptimalisering står også på gjørelisten til en dedikert økonomisjef, som alltid forholder seg til regler og krav i aksjeloven, regnskapsloven og avgiftsloven. Full kontroll på kontinentet der, altså.

Strategi og forretningssparring

På dette området varierer naturlig nok behovene fra selskap til selskap. Fellesnevneren er likevel at en økonomisjef fra Brainiacs kan bistå med utvikling av en konkret strategi og mål som bedriften kan benytte aktivt i sitt daglige virke. Som sparringspartner kommer vi med ideer til markedsarbeid, større tilbud og prosjekter. Vi kan også lede drifts- og styremøter.

Lars Ove

Ta kontakt

Lars Ove Tjessem
Daglig leder

Telefon: 51 42 12 00
Epost: hei@brainiacs.no